KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU, neboli REVIZE

Důležité informace.

Regál je technické zařízení sloužící k uskladnění nejrůznějšího druhu zboží nebo materiálu. Může mít nespočetně mnoho podob a provedení. Mezi nejpoužívanější typy regálů patří

 • Paletové regály
 • Policové regály
 • Konzolové regály

   Regály mohou taktéž být umístěny na tzv. podvozcích za účelem úspory kapacity skladovacích prostorů. Tyto podvozky s regálovou nástavbou jezdí po kolejnicích a mohou být poháněné buďto motoricky nebo ručně. Za regál lze taktéž považovat ocelové nosné plošiny, jsou-li k tomuto účelu od výrobce určeny. Taktéž nejrůznější podoby „skříní a poliček“ mohou být považovány za regály za předpokladu, že tak stanovil výrobce v průvodní dokumentaci. Chybí-li tato dokumentace a není-li jasné, zda se jedná o regál, je zde možnost vypracování „Místního provozního bezpečnostního předpisu“, který dle zákona průvodní dokumentaci nahrazuje.

Kontrola technického stavu, tedy revize se provádí zejména opticky a na základě zkušeností za pomocí pomůcek k tomu vhodných a na základě znalostí platných norem.

V případě pevných (nepojízdných) regálů se kontrola zaměřuje především na:

 • Stav rámů, sloupů a příček
 • Stav, průhyb a zajištění nosníků
 • Označení regálu a jeho nosnosti
 • Stav ukotvení regálu
 • Stabilitu regálu
 • Tuhost spojů
 • Svislost a vodorovnost konstrukce
 • Uložení materiálu
 • Dostupnost průvodní dokumentace
 • Případné příslušenství regálu

V případě pojízdných regálů se pozornost kontroly věnuje v závislosti na daném typu především:

 • Všem bodům jako u pevných regálů
 • Ověření funkčností všech mechanických částí
 • Ověření funkčnosti všech bezpečnostních prvků
 • Ověření funkčnosti ovládacích prvků
 • Stavu a rovnosti kolejnic
 • Stavu podlahy

V případě atypického druhu regálu se kontrola provádí individuálně.

Za neprovádění pravidelných kontrol technického stavu, tedy revizí, alespoň jednou za 12 měsíců dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. může být provozovatel těchto regálů postihnut Institutem inspekce práce, Státním úřadem bezpečnosti práce, nebo Oblastním inspektorátem práce a to dle zákona až do výše 1 000 000 Kč.

Kontroly technického stavu regálů se provádí hned z několika důvodů. Hlavním důvodem provádění kontrol je odhalení jakýchkoliv závad, které by mohly ohrožovat bezpečnost a zdraví obsluhy. Dále se kontroly regálů provádí na základě nařízení vlády     č.378/2001 Sb., kdy tato kontrola by měla být prováděna dle § 4 odstavce 2, alespoň jednou za 12 měsíců. V případě jakékoli změny v konstrukci regálu je povinnost tuto kontrolu znovu provést.

Veškerá problematika spojená s kontrolou technického stavu regálu se prolíná s následujícími normami:

 • ČSN EN 15635 – Ocelové statické skladovací systémy – Používání a údržba skladovacího zařízení
 • ČSN EN 15620 – Ocelové statické skladovací systémy – Přestavitelné paletové regály – Tolerance, deformace a vůle
 • ČSN EN 15095+A1 – Motoricky poháněné příčkové a policové přesuvné regály, karusely a skladovací výtahy  -                                        Bezpečnostní požadavky
 • ČSN 26 9030 – Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování